Archief evenementen

12 november 2020 - stand van zaken arbeidsrecht

Deze bijpraatsessie van Barbara Kloppert, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek advocaten, behoort zo langzamerhand tot een jaarlijks terugkerende en enorm gewaardeerde VAN-traditie. Via Zoom op donderdag 12 november van 16.00 tot 18.00 uur. 

En verder kijken we natuurlijk uit naar de ontwikkelingen rond de mediationwetgeving. Logisch dat dit de afgelopen maanden niet de prioriteit had bij minister Sander Dekker, maar wij hopen toch dat er binnen afzienbare tijd een wetsvoorstel ter consultatie wordt voorgelegd.

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 2 MfN-studiepunten aangevraagd.

De hand-outs van deze bijeenkomst treft u hier (als pdf download) aan. 


24 september 2020 - Workshop over interveniëren in verwaarloosde organisaties

Een workshop met Caroline Koetsenruijter over het interveniëren in verwaarloosde organisaties. Caroline heeft veel ervaring als mediator, trainer en coach met conflicten tussen burger en overheid en met arbeids­conflicten. Binnenkort komt haar boek uit met de veelzeggende titel: ‘Jij moet je bek houden’. 

In deze workshop leert u wat een verwaarloosde organisatie is, hoe het ontstaat en hoe u het als mediator herkent. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van deelnemers en de spreker maken we op interactieve wijze kennis met dit gedachtegoed. Het stellen van de diagnose komt aan bod, evenals de vraag wat u als mediator kunt doen in een verwaarloosde omgeving. Gevolg van verwaarlozing is een gestopte ontwikkeling. Hoe breng je dan als mediator beweging in een conflict?

De spreker zal tips geven hoe je als externe betrokkene en ook als mediator het beste navigeert in situaties van verwaarlozing. Reken op een ruime mogelijkheid om vragen te stellen en vanuit praktijkvoorbeelden te duiden wat het voor u als arbeidsmediator betekent om te interveniëren in een verwaarloosde organisatie. 

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 3 MfN-studiepunten aangevraagd.

De hand-outs van deze bijeenkomst treft u hier (als pdf download) aan. 


27 augustus 2020 - ‘Een gratis EXTRA webinar over online mediationmogelijkheden door Kitty Duell'

Voor arbeids­mediators die lid zijn van VAN en GAM

In de Corona-periode hebben veel mediators min of meer noodgedwongen hun toevlucht gezocht in online methodieken. Voor velen een verrassend effectief gebeuren. Het scheelt sowieso reistijd, is het niet van de mediator dan toch ook van de cliënten. En wanneer je op de juiste manier de regie voert dan kunnen de bijeenkomsten ook efficiënter worden begeleid. Maar het is niet alleen de inzet van technische hulpmiddelen... Er zijn overeenkomsten maar ook veel verschillen in de traditionele mediation, mediation met online methodieken en Online Mediation.

Het lijkt semantiek maar er heerst veel verwarring en niet alleen over het begrippenkader. Kitty Duell, al meer dan 10 jaar gepokt en gemazeld in Online Mediation (ODR), gaat de verwarring te lijf en biedt ons arbeidsmediators een helder beeld. Online, dat dan weer wel.

Kitty biedt ons zicht op verschillende aspecten die bij Online Mediation anders zijn dan bij een traditionele mediation. Dat is niet alleen de techniek, niet alleen de keuze voor en het beheersen van video-conferencing, telefoon of berichtenverkeer. Maar het vergt ook het aanscherpen van de mediationvaardigheden en het goed in orde hebben van de randvoorwaarden. Denk eens aan de volgende aspecten:

 1. Hoe ga je om met het tekenen van de mediationovereenkomst? Zijn twee apart getekende overeenkomsten juridisch even sterk als een gezamenlijk getekende?
 2. Hoe ga je om met de vertrouwelijkheid? Weet je zeker dat er geen opnames worden gemaakt? Of dat alle buren ‘gezellig’ mee zitten kijken bij die burenruzie?
 3. Bij heftige emoties kan je geen tissues door het scherm aanreiken, wat kan je wel? En hoe doe je dat?
 4. Nog zo’n onderwerp, de privacy. Is online mediation wel AVG-proof?
 5. Wat wordt er van de cliënten gevraagd? En hoe houd je op de juiste wijze ‘online’ de regie?

Techniek is één ding, maar er komt nog zoveel meer bij kijken…

Aan de hand van ervaringen en casuïstiek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Welke technologieën (online zowel als hybride) zijn beschikbaar.
 2. De noodzaak van het onder de knie krijgen van de toegepaste technologie;
 3. Wanneer en op welke wijze kunnen bepaalde technologieën optimaal worden ingezet.
 4. Het mogelijk integreren van ‘online bemiddeling’ binnen de eigen praktijkvoering.
 5. Hoe valt e.e.a. in lijn met onze AVG-richtlijnen? 
 6. Welke kennis en vaardigheden worden er verlangd van de mediator, en welke van cliënten?

In de bijeenkomst die Kitty verzorgt voor de leden van de VAN en de leden van de MfN groep Arbeidsmediation biedt zij op interactieve wijze een kijkje in de keuken van de Online Mediation, welke ingrediënten en welke middelen heb je nodig om er een volwaardig gerecht van te maken! Hierbij zal naast het inzicht in de toepasbaarheid ook expliciet aandacht worden besteed aan de dynamiek en vereiste nieuwe vaardigheden en competenties van jou als mediator.

Er wordt afgerond met het evalueren van de belangrijkste ‘uitdagingen’ die de mediator in beide situaties kan tegenkomen.

En smaakt het naar meer....dan biedt Kitty de mogelijkheid om de volwaardige ODR-training te volgen.

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 2 MfN-studiepunten aangevraagd.

De hand-outs van dit webinar treft u hier (als pdf download) aan. 

 


** webinar ** 15 juni 2020 - Arbeidsmediator … een bijzonder vak. Interactieve lezing van Dick Allewijn

Dick Allewijn is MfN-registermediator en trainer. Tot 1 april 2020 bekleedde hij de bijzondere leerstoel Mediation aan de VU. Op maandag 15 juni 2020 verzorgde hij een webinar voor de VAN. Hij vertelt zelf waarover:

“In deze interactieve lezing wil ik samen met de deelnemers de factoren onder ogen zien die maken dat arbeidsmediation een vak apart is. Hoe verhouden de aparte gebruiken in arbeidsmediation zich tot de algemene uitgangspunten van mediation? En horen er bij die aparte gebruiken ook aparte valkuilen voor de arbeidsmediator? En hoe kunnen die worden vermeden?”

Ik wil onder andere aandacht besteden aan:
- het fenomeen repeat player/one-shotter;
- de rol van providers;
- het eigenbelang van de mediator (relatiebehoud);
- hoe komt de keuze voor mediation tot stand?;
- hoe komt de keuze voor de mediator tot stand?;
- hoe wint en behoudt de mediator het vertrouwen van beide partijen?;
- de afzonderlijke intake, de ratio daarvan, de kansen daarvan en de risico’s daarvan;
- de mediation met een tevoren vastliggend doel (‘exit’, ‘re-integratie’);
- de rol van inhoudsdeskundigheid;
- het machtsverschil en de snelle juridisering.”

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 2 MfN-studiepunten aangevraagd. 

Een verslag van deze middag treft u hier (als pdf download) aan. 


** Geannuleerd ** 19 maart 2020 - Bijzondere ledenraadpleging over de koers van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

Tijdens onze ALV op 6 februari j.l. hebben veel leden te kennen gegeven het belangrijk te vinden om gezamenlijk te brainstormen over de koers van de VAN binnen de ontwikkelingen op ons vakgebied. 

Het is een belangrijke tijd voor mediation. Onlangs heeft minister Dekker aangekondigd met een nieuw voorstel voor een Mediationwet te komen. Een wettelijk register van 'beëdigde mediators', geborgd door een flinke set kwaliteitseisen, is een van de doelstellingen. 

En er is meer aan de hand. Eind vorig jaar besloot de NMv uit de MfN, de koepel van belangenverenigingen van mediators, te stappen. Welke consequenties heeft dat voor ons mediators, en voor de VAN? Waar staan wij als verenigde arbeidsmediators? Wie willen wij zijn en hoe willen we invloed uitoefenen op de op handen zijnde wetgeving? En ook: hoe verhouden we ons tot de NMv en tot de MfN? Op welke punten en met wie willen we mogelijk méér samenwerken?

We nodigen onze leden van harte uit om op korte termijn de discussie samen te voeren over al deze belangrijke, en essentiële onderwerpen. De uitkomst van de bijeenkomst bepaalt welke koers we gaan varen.

We vinden het onderwerp dermate belangrijk dat we deze bijeenkomst gratis maken. Wel is een aanmelding nodig. Er is plaats voor 20 deelnemers. Mocht blijken dat de interesse (veel) groter is, dan zullen we ons beraden op een andere locatie/datum.

Locatie
Mediation Trainingsinstituut MTi, Koningin Wilhelminalaan 21, 3818 HN Amersfoort (pal tegenover het NS-station Amersfoort Centraal)

Kosten
Deze bijeenkomst is kosteloos en uitsluitend toegankelijk voor VAN leden.


Donderdag 6 februari 2020: ALV en Update Ambtenarenrecht voor Mediators

Op donderdag 6 februari 2020 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VAN. 

Aansluitend op de ALV boden we onze leden een update over het per januari 2020 vernieuwde ambtenarenrecht aan. Fer Kousen praatte ons bij over wat wij als arbeidsmediators hierover moeten weten. Kousen is juridisch adviseur en mediator bij het Ministerie van BZK.

Agenda
- Voorzitter: wat is geweest, wat komt er;
- Penningmeester: verantwoording;
- Verslag kascommissie (kascommissie Diny en Sam);
- Handhaven contributie, handhaven cursusgeld, begroting;
- Benoemen nieuwe bestuursleden, afscheid oude bestuursleden;
- Terugblik lustrum;
- Mening leden peilen inzake positie VAN / kwestie NMv/MfN;
- Wensen programma 2020 inventariseren bij leden (sowieso: sessie met Allewijn en met Kloppert);
- Rondvraag & wvttk.

Locatie
Delissen en Martens Advocaten, Sportlaan 40, 2566 LB Den Haag.

Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 2 MfN-studiepunten en PO punten aangevraagd. Deelnemers die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

 


Verslagen cursussen 2019

5 november hoort u alles over de WAB! Wees erbij.

Op dinsdag 5 november a.s. organiseerde de VAN - in navolging van het succes van vorig jaar - weer een leerzame en interactieve sessie over de actuele ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht. In het bijzonder gaat het dan natuurlijk over de WAB, ofwel de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die ingaat per 1 januari van komend jaar.

Net als vorig jaar praatte Barbara Kloppert, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, ons weer helemaal bij. Dit jaar deed ze dat samen met VAN-bestuurslid en arbeidsmediator van het eerste uur, Dirk-Jan Bender. De implicaties die de nieuwe wetgeving voor arbeidsmediations kan hebben, krijgen ook zeker aandacht.

Locatie
De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort,

Certificaat
Door deelname aan deze bijeenkomst kunnen 3 MfN en PO punten worden behaald.

Hand-out presentatie Dirk-Jan Bender klik hier


Ons lustrum op 25 september 2019: Conflicten in de zorg

Op 25 september zagen we elkaar in Nijmegen, in Huize Heyendael, ook wel ‘het kasteeltje’ genoemd. Een prachtige locatie! Ooit was dit het woonhuis van Frans Jurgens, een industrieel die margarine produceerde. Zijn bedrijf kennen we tegenwoordig als Unilever. 

Zes sprekers deelden hun ervaring en kennis, vanuit heel verschillende perspectieven, over ‘conflicten in de zorg’. Tom van ’t Hek was de dagvoorzitter. Dat deed hij met scherpte en humor. De dag werd samengevat door een stel poppen, vanuit een poppenkast, door poppenspeler Armand Scheurs. De poppen putten met waanzinnige humor uit wat ze die middag aan inhoud voorbij hadden horen komen. Het was werkelijk hilarisch. Nou ja, dit is nou echt zoiets waar je bij had moeten zijn (of gelukkig bij wás). De zaal zat overigens vol! En na afloop werd er goed geborreld.

De sheets die enkele sprekers gebruikten onder aan deze samenvatting te vinden. Voor wie het nog eens rustig wil bekijken. En een korte inhoudelijke samenvatting (lang niet zo grappig als die van de poppen) lees je hier.

Ido van der Waal, onze voorzitter, opende de middag. ’Zijn conflicten taboe?’, vroeg hij zich af. Waarom lopen nog steeds zoveel mensen weg van conflicten, terwijl conflicten zo leerzaam zijn? Zie het conflict ook eens als ‘een wens tot verandering’. Zijn boodschap was en is: omarm het conflict, ga ernaartoe, en vind uit waar het een symptoom van is.

Gastheer van het Radboud, Gert Jan Mulder vertelde over zijn werk als arbeidsjurist bij het Radboud UMC. Met maar liefst elfduizend werknemers is het de grootste werkgever van Gelderland. En natuurlijk zijn er dan ook conflicten. Niet alleen zijn er veel werknemers, ook zijn ze er van alle niveaus. Van cateringmedewerkers tot hoogleraren. Van een niet-commerciële werkgever wordt ook bij arbeidsconflicten toch iets meer verwacht, vertelde hij. Er zijn meer mogelijkheden voor overplaatsing, en ook de financiële mogelijkheden zijn relatief groot. Over mediation was hij aanvankelijk nogal sceptisch. ‘Mediation is een verplicht rondje’, was de teneur. Zijn eerste ervaringen ermee waren ook niet positief. Hij vindt ook: “Niet alle gesprekken hoeven onder een stolp van geheimhouding plaats te vinden.” Zijn mening over mediation heeft hij inmiddels (voorzichtig) bijgesteld. Mooie quote: “Je moet een goede mediator hebben meegemaakt om erin te geloven.”

Patricia Engelaar zoekt uit wat mensen drijft en waar ze energie uit halen. Ze focust hierbij op de zorgsector. “Mensen zijn verschillend. Onze drijfveren zijn de bril waardoor we kijken. Onze meningen zijn per definitie gekleurd door onze eigen drijfveren.” En: “Wat voor de ene persoon belangrijk is, is voor de ander een onbelangrijk detail.” Ze illustreerde dit aan de hand van talloze voorbeelden. Mensen frustreren elkaar onnodig, doordat ze door hun eigen bril naar de ander kijken, vertelde ze. Begrijpen wat drijfveren van een ander zijn, maakt dat er meer begrip is en dat er beter kan worden samengewerkt.

Ooit was hij kinderarts, Gert van Enk. Nu is hij lid van de RvB van de St. Maartenskliniek. Ook is hij arbiter bij het scheidsgerecht. Hierover deelde hij zijn ervaringen. De conflicten die bij het scheidsgerecht komen zijn ‘de fase van mediation voorbij’, zei hij. In het scheidsgerecht vindt een primair feitelijke behandeling van kwesties plaats. Maar Van Enk gelooft ook zeker in mediation. Sterker, de vrijdag na ons lustrum deed hij zelf mediationexamen (zou hij het gehaald hebben?). De St. Maartenskliniek gelooft vooral in het stimuleren van een aanspreekcultuur om zo preventief met mogelijke conflicten bezig te zijn.

Hij is partner bij Dirkzwager Advocaten, arbeidsadvocaat Buby den Heeten. “De sleutel van de oplossing van jouw probleem, zit vaak in het onderkennen van de belangen van een ander”, zei hij treffend (want dit herkennen wij mediators uiteraard). En dit is ook de manier waarop hij zijn cliënten adviseert die met arbeidsconflicten te maken hebben. Den Heeten roept ons mediators op om onszelf beter te promoten. “Mediators moeten zichzelf meer in de schijnwerpers zetten bij de advocatuur”, want de advocatuur denkt grosso modo te weinig aan de optie van mediation. Bovendien vindt Den Heeten het prettig als een mediator ook inhoudelijk richting durft te geven: “Je moet als mediator ook juridische en domeinkennis hebben”.

Maaike Dekker is ombudsvrouw bij het UMC. Nadat het UMC in tv-programma Zembla nogal slecht in het nieuws kwam, is ‘bureau ombuds- en vertrouwenszaken’ opgericht. Er komen zo’n 400 meldingen per jaar binnen, waarvan zo’n 70 procent wordt opgelost. “We zijn een loket en willen toegankelijk zijn”, vertelde Dekker.

Peter van Barneveld, voorheen bestuurder van het Spaarneziekenhuis sloot de middag af. (Nou ja, de poppen sloten de middag af.) “Zorgverleners zijn conflictmijdende mensen”, zei hij. “Er wordt veel weggekeken.” Veel conflicten in de zorg zijn daarom ‘onzichtbare conflicten’. Hij verbaast zich erover dat er ook anno nu in zorgopleidingen geen expliciete aandacht is voor conflicthantering. “We moeten in de zorg meer volwassen en meer ontspannen met conflicten omgaan”, vindt hij. 

Hand-out presentatie Patricia Engelaar klik hier

Hand-out presentatie Gert van Enk klik hier

 


18 april 2019: Arbeidsmediation gezien door de systeembril - Steven Pont*

* Steven Pont vervangt de lezing van Rembrandt Zuijderhoudt die onverhoopt verhinderd is.

Datum en tijd
Donderdag 18 april 2019, 16.30 - 20.00 uur (ontvangst vanaf 16.00 uur). 

Locatie
De Observant, Stadhuisplein 7 te Amersfoort


Certificaat
Voor deze bijeenkomst worden 3 MfN-studiepunten aangevraagd. Deelnemers die in aanmerking wensen te komen voor een certificaat van deelname dienen hiertoe zowel de begin- als eindpresentielijst te tekenen en de gehele bijeenkomst bij te wonen.

 


Verslagen cursussen 2018

Donderdag 22 november 2018: Een update over het (toekomstig) arbeidsrecht voor mediators.

Een arbeidsmediator moet kennis hebben van het actuele arbeidsrecht. Daarom heeft Barbara Kloppert (partner bij De Brauw Blackstone Westbroek) op 22 november jl. een inspirerende en informatieve update gegeven. Barbara nam ons mee in de belangrijkste actuele en verwachte toekomstige ontwikkelingen binnen het Nederlandse arbeidsrecht.

Naast uitgebreide aandacht voor het arbeidsrecht, stonden we ook stil bij het onlangs afgeronde onderzoek naar zakelijke mediation onder advocaten, bedrijven en rechters, geïnitieerd door de ZAM en het ADR Centrum voor het bedrijfsleven (ACB). Manon Schonewille deelde met ons de belangrijkste uitkomsten. Onderzocht is waaraan behoefte bestaat, waar kansen liggen en wat belemmeringen zijn, als het gaat om zakelijke mediation, arbeidsmediation inbegrepen.


Terugblik op de bijeenkomst van 12 april 2018 - De Trein van Boos naar Middel

Op 12 april kwamen Ernst Bouweriks en Frank van den Berg van Buro Pro Ago ons vertellen over de methodiek Van Boos naar Middel.

Ze starten de bijeenkomst met een oefening ‘omgekeerd kennismaken’. Een verrassende en spannende manier om elkaar wat beter te leren kennen. In plaats van te vertellen wie je bent en wat je doet, vertelt de ander jou wat hij/zij dacht over jouw leven, karakter en hobbies. Dit leverde interessante en humoristische verhalen op, die soms toch behoorlijk dicht bij de waarheid kwamen. Was ook wel een confronterende gedachte dat onze cliënten ons ook  zo op eerste indruk beoordelen.

Daarna zijn we met elkaar de trein gaan verkennen en hebben we de stations die elk doelgericht proces kenmerkt verkent: Boos (emotie), Zorg, Wens, Doel en Middel.

Station Boos staat voor het hele spectrum aan negatieve emoties. Een negatieve emotie is nuttig en de energiebron voor verandering. Achter alle negatieve emoties zitten zorgen, wensen en doelen. Het doel van station Boos is om de negatieve emoties te ontrafelen en de ander te leren begrijpen. 

Bij station Zorg verken je de positieve bedoeling die achter de emoties schuil gaan. Station Zorg is een scenario: wat gaat er fout als er niks verandert?

Station Wens is een schets van de situatie als het probleem is opgelost. Hoe ziet het leven er dan uit? Bij station Doel kijken we naar de eerste stap, kleine stap die je kunt zetten om de wens te realiseren. En tot slot is station Middel het antwoord op de vraag: hoe ga je dit doen?

Na de theorie hebben we met elkaar geoefend en interventies toegepast om feeling te krijgen met de stations en het koppelen van treinen. Als mediator hebben we te maken met de treinen van partijen maar ook met onze eigen trein. Door deze te koppelen op station Wens, werk je samen naar een resultaat. 

Al met al hebben we in korte tijd veel interventies kunnen oefenen en ons laten inspireren om met cliënten eens op een andere manier naar hun probleem te kijken.


Terugblik op de bijeenkomst van 8 februari 2018 - ALV en presentatie over de WWZ en transitievergoedingen

Op donderdag 8 februari hielden Frank Emmelot en Fred Haak tijdens onze ALV een presentatie over de gevolgen van de nieuwe WWZ op het verloop van arbeidsmediations. Zij deelden ondermeer de resultaten van de medio 2017 gehouden enquête onder VAN-leden. De presentatie is hier te downloaden.

 


Verslagen cursussen 2017

Terugblik op de bijeenkomst van 16 november 2017 over Conflict en Woede

Nico Koning heeft ons meegenomen in de achtergrond van woede. Zijn theorie is dat woede samenhangt met verbondenheid en gelijk-waardigheid. Hieraan ligt ten grondslag dat we minder authentiek zijn dan wij denken. We hebben geleerd mens te zijn door andere mensen na te doen. Dit heet mimese. We willen daarom altijd iets dat een ander heeft. En omdat de mens empathisch is, is dat de bron van ontevredenheid en een bron van rivaliteit. De samenhang tussen woede en gelijkheid wordt weergegeven in twee stromen.

 1. Doelgerichte woede wanneer je gelijkheidseis voet aan de grond krijgt en zodoende een strijd voor de gelijkheid is.
 2. Rancune als je gelijkheidseis geen voet aan de grond krijgt. Je krijgt dan een omleiding van woede die niet meer gericht is op de oorspronkelijke bron.

Aristoteles geeft uiteindelijk richting door woede als rationeel te bestempelen en te toetsen aan 5 vragen:

 1. Is je woede gericht op de juiste persoon
 2. Met de juiste bedoeling
 3. Op het juiste ogenblik
 4. Op de juiste manier
 5. In de juiste mate

Kortom, een leerzame inkijk in de wereld van woede, die wij als arbeidsmediators toch vaak tegenkomen. 

De presentatie van Nico Koning vindt u hier.


20 september 2017 Studiebijeenkomst "Conflicten in de Sport"

Deze bijeenkomst vond plaats op woensdag 20 september a.s. van 14.00 uur tot 18.15 uur op een bijzondere plek, namelijk op de KNVB Campus, Woudenbergseweg 56-58 in Zeist.

Deze middag hadden we vijf sprekers, die eigenlijk geen nadere introductie behoeven, maar die wij toch graag kort aan u voorstellen: Jan Loorbach, Harro Knijff, Olaf van Eijndhoven, Manfred Nan en Dennis Koolaard, allen expert op het gebied van conflicten in de sport.

 

Jan Loorbach, voormalig basketbal international, is advocaat bij NautaDutilh. Jan was Chef de Mission van de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Spelen in Sydney (2000). Hij is voorzitter geweest van een commissie die aan het Nederlands Olympisch Comité heeft gerapporteerd over Good Governance in sportorganisaties en voorheen bestuurslid van het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR). Thans is hij o.a. lid van de commissie van beroep van de KNVB/betaald voetbal.

 

Harro Knijff is werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zijn expertises zijn arbeidsrecht, partnership disputes ensportrecht. Hij treedt als advocaat o.a. regelmatig op voor de KNVB, andere sportbonden en het NOC*NSF en is voorzitter van het bestuur van de Doping autoriteit.


Olaf van Eijndhoven is 39 jaar advocaat geweest bij Boels Zanders en is nu als deskundige verbonden aan de Ondernemingskamer te Amsterdam. Hij is o.a. medeoprichter van de Vereniging Sport en Recht, voormalig lid van de Raad van Commissarissen van Roda JC, is een lange reeks van jaren arbiter geweest van de arbitragecommissie van de KNVB en negen jaar lid van het dagelijks bestuur van de KNLTB en is verbonden aan het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR).

 
 

Manfred Nan is werkzaam bij De Kempenaer Advocaten en tevens rechter-plaatsvervanger. Voorheen getalenteerd profvoetballer en lid van het KNVB College van Arbiters en de Geschillencommissie NOC*NSF. Thans o.a. lid van “the Court of Arbitration for Sport” (sinds 2002) en de tuchtcommissie betaald voetbal van de KNVB.


 

Dennis Koolaard is eveneens werkzaam bij De Kempenaer Advocaten en tevens o.a. lid van de tuchtcommissie dopingzaken van het ISR en griffier van “the Court of Arbitration for Sport” (CAS).

 

 


 

Lees ook het artikel van Marc Delissen "Waarom sport en mediation zo goed samengaan", verschenen in het Tijdschrift Conflicthantering (nummer 4, 2014) en het artikel van Piet Jeuken "Conflictmanagement in de sport", verschenen in Sport Bestuur en management (februari/maart 2012).


7 juni 2017: VAN Intervisie

Op woensdag 7 juni aanstaande gaan we aan de slag met intervisie. We hebben de afgelopen jaren veel geleerd en gehoord van deskundige sprekers op verschillende gebieden. Maar de echte experts zijn de arbeidsmediators zelf! In actieve en interactieve groepsvorming zullen aan de hand van prikkelende vragen en onder begeleiding van onze eigen leden ervaringen worden uitgewisseld.

Denkt u ook wel eens terug aan uw assessment, of over uw beginjaren als mediator? Heeft u zich sindsdien ook zo ontwikkeld? Of begint u nog maar net in het vak en denkt u wel eens ... hoe zouden anderen dit aanpakken? Supervisie is een vorm van reflecteren op de eigen vaste werkstijl. Het gaat over leren, groeien en het vergroten van zelfkennis. Thema's die vrijwel altijd aan de orde komen zijn: je zelfbeeld als mediator, loslaten, macht, onzekerheid, balans privé/werk, beroepsethiek, nabijheid en distantie, moeilijke cliënten, omgaan met grenzen en fris en energiek blijven in je werk.

Intervisie is, samen met supervisie en coaching, een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals een beroep doen op collega's om mee te denken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Bij supervisie worden vaste patronen verkent en herkent en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je interacties sturen. Door supervisie leer je om naar jezelf in je werksituatie te kijken: een noodzaak in mensgerichte beroepen. De supervisor houdt je een spiegel voor en stelt je vragen, zodat jij die vragen aan jezelf gaat stellen. Je eigen werkervaring is het uitgangspunt en je bepaalt zelf wat je inbrengt.

In feite hou je jezelf een spiegel voor met als doel inzicht te krijgen in je persoonlijk functioneren:
Wat kom ik tegen? Hoe doe ik dat nou? Wat vind ik moeilijk? Wat zijn mijn kwaliteiten en valkuilen? Hoe ga ik om met mijn grenzen en gevoelens? Wat betekent dat voor me? Hoe ervaar ik dat? Kan ik het misschien anders en daardoor beter aanpakken? Wanneer is voor jou een arbeidsmediation geslaagd?

Soms is er een drempel voor supervisie. Je voelt je misschien kwetsbaar wanneer je iets over jezelf als mediator vertelt. Het gaat er echter niet om of je je werk goed of slecht doet. Als je met mensen werkt, is het gewoon belangrijk jezelf vragen te blijven stellen en je verhaal kwijt te kunnen. Supervisie kan een cadeautje zijn: even aandacht voor jezelf, terwijl je als mediator zo gewend bent om aandacht te geven! Op 7 juni a.s. is er alle ruimte om van supervisie gebruik te maken. Pak die kans!


22 maart 2017: Studiebijeenkomst "Conflicthantering vanuit een systemisch perspectief!"

Welke aspecten kan een systemische benadering van een arbeids- of organisatieconflict voor mediators toevoegen? Wat leert een organisatieopstelling ons? Hoe zijn verhoudingen binnen een organisatie van invloed? Business coach en management consultant Nancy Steutel neemt ons op 22 maart mee in deze inspirerende materie.


Nancy Steutel Business Coaching geeft waardevolle inzichten voor organisaties en haar mensen, waardoor duurzame verandering en groei mogelijk gemaakt wordt. Nancy Steutel biedt een hoge kwaliteit van Business Coaching aan door met innovatieve  methodes te werken die zowel op organisatorisch – als individueel niveau ingezet kunnen worden.

Plaats en tijd:
Deze bijeenkomst vond plaats op woensdag 22 maart a.s.

De presentatie van Nancy Steutel vindt u hier.


6 februari 2017: Algemene Ledenvergadering en lezing "De werking van de WWZ"

De Algemene Ledenvergadering van VAN met aansluitend een Studiebijeenkomst over het onderwerp "De werking van de WWZ" door kantonrechter Mr D.J. Buijs vond plaats op maandag 6 februari a.s. ten kantore van ReulingSchutte, Wanningstraat 4-6 te Amsterdam.

 

_________________________________________________________________________________________

Verslagen cursussen 2016

VAN/VAAN cursus 16 september 2016: "Vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking" 

Deze studiemiddag werd geleid door Arthur Hol en Tom van ’t Hek.

Arthur Hol, partner arbeidsrecht & mediator bij De Koning Vergouwen advocaten, organisatieadviseur op het vlak van Nieuw Organiseren. Oud HR-manager bij Shell en KLM, oud-consultant Business Integration bij KPMG.

Tom van ’t Hek, voormalig hockey-international en hockeycoach, tegenwoordig sportpresentator en gastspreker/trainer, zal verschillende oplossingsmethodieken voor teamconflicten benoemen en toelichten. Methodieken die - zowel op de korte alsook op de langere termijn - van grote invloed blijken op het prestatieniveau van een team.

Het afgelopen decennium zien we een langzame, maar gestage groei in toepassing van vernieuwende methodes in advocatuur en mediation rondom arbeid en samenwerking. Vaak zijn deze methodes ‘overgewaaid’ uit de Verenigde Staten. Binnen de advocatuur en bredere rechtspraktijk hebben daar vernieuwende stromingen met mooie namen als collaborative law, Integral law, holistic law, preventive law en conscious contracting het palet aan interventies van de arbeidsrechtadvocaat en arbeidsmediator verrijkt.
Welke stromingen, methodes en interventies zijn er allemaal, buiten de traditionele arbeidsjuridische aanpak? Wat hebben ze gemeen en wat onderscheidt ze? En vooral: wat zijn de toepassingsmogelijkheden en ervaringen op het brede vlak van arbeids- en samenwerkingsvraagstukkken, elders, maar vooral in Nederland? Wat is de invloed van de WWZ op de vernieuwing van de arbeidsrechtsjuridische aanpak? Deze vragen kwamen aan bod in de gezamenlijke VAAN-VAN studiebijeenkomst, waarvoor grote belangstelling was en door zo'n 125 VAN en VAAN leden werd bijgewoond.


VAN cursus 19 mei 2016: "Intuïtie voor Arbeidsmediators"

Intuïtie is een intrigerend begrip dat we allemaal kennen. Bij overleg, conflictbemiddeling of rechtszaken speelt intuïtie – naast de analyse - een belangrijke rol. We spreken ook wel over het ‘buikgevoel’. 
 
Wat moet een arbeidsmediator nu met het ‘buikgevoel’? Arbeidsmediators hebben vooral een ‘hoofdgevoel’, veel kennis van zaken bewust van alle valkuilen voor zowel de deelnemers aan de mediation als de arbeidsmediator zelf. Des te interessanter om ook eens dat andere zintuig in te zetten, schakelen tussen hoofd en intuïtie, spannend en een uitdaging.

Wat is intuïtie precies? Hoe werkt intuïtie? Kun je intuïtie ontwikkelen? Welke soorten intuïtie zijn er? Welke valkuilen kom je tegen? Op welke wijze doet intuïtie mee op het professionele terrein van de arbeidsmediator?
 
In vele (arbeids)conflicten spelen ratio en emotie door elkaar. Het zijn verhalen die ‘gelezen’ dienen te worden wil je tot een optimale oplossing komen. Hier kan intuïtie een bruikbare en dienende rol spelen.

Edward de Boer verzorgt op 19 mei 2016 een avond over dit fascinerende fenomeen.

Op een toegankelijke wijze introduceert hij achterliggende concepten rond intuïtie. Er is veel ruimte voor discussie, interactie en praktische oefeningen. Kortom een boeiende avond voor arbeidsmediators over dit bekende én onbekende thema.
 
Edward de Boer (1972) heeft als onderzoeker en adviseur jarenlang studie gedaan naar toegepaste intuïtie. In 2014 verscheen van hem het boek ‘Professionele intuïtie’ (Amsterdam, Boom/Nelissen). Hij publiceerde verschillende artikelen in vakbladen.


VAN cursus 22 maart 2016

Tijdens de twee workshops hebben twee specialisten, hun eigen rol in het proces bij verzuim en conflicten toegelicht. 

Het eerste deel van de bijeenkomst was een presentatie van dhr. Pieter van Kesteren, arbeidsdeskundige met als titel: “Achter de schermen van arbeidsconflict en verzuim”. Hij nam ons mee in de wondere wereld van het UWV.
Onderwerpen waren de verschillende deskundigenoordelen van het UWV (ziek-niet ziek, passende arbeid en re-integratie inspanning). Er ontspon zich een boeiende discussie over de rol van de bedrijfsarts.
Vervolgens werd de RIV-toetsing (Re-integratie Verslag) behandeld welke aan de orde komt na 20 maanden ziekte, vooruitlopende op de aanvraag WIA. Opvallend risico voor de werkgever is dat deze niet kan schuilen achter (foutieve) acties of adviezen van bedrijfsarts/ARBO dienst.
Dit kwam ook aan de orde bij de daadwerkelijke toegang tot de WIA; er bleken veel niet-deugdelijke gronden te bestaan! Al met al een zeer leerzame en interessante presentatie.

Na de pauze sprak mr. Dirk van Genderen, advocaat bij Stadhouders advocaten. Wegens ziekte van de beoogd spreker was dhr. van Genderen op zeer korte termijn ingevallen. Hij gaf een overzicht van de stand van zaken na 10 maanden WWZ. Allereerst waarschuwde hij voor het effect van een “verlenging onder dezelfde voorwaarden” op een bestaand concurrentiebeding. Onder de nieuwe wet is deze dan vaak niet meer geldig.
Vervolgens kwamen aan de orde de “opzegging met instemming” versus de “beëindigings-overeenkomst”, de bedenktermijn en de rol van de gemachtigde en de verschillende gronden voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 
Dirk van Genderen illustreerde de theorie met – soms zeer smeuïge -  jurisprudentie. De rechters blijken zo nu en dan ook wat in hun maag te zitten met de transitievergoeding en de aloude kantonrechtersformule is zeker nog niet verdwenen. Ook hier was er veel interactie met de deelnemers en was het een levendige bijeenkomst.

De presentatie van Dirk van Genderen vindt u hier.


VAN Algemene Ledenvergadering 8 februari 2016

Op maandag 8 februari vond alweer de tweede ALV van de VAN plaats. De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 werden besproken. Het bestuur werd decharge verleend. De plannen voor 2016 zijn gepresenteerd. Er wordt achter de schermen enthousiast gewerkt aan een seminar/congres met mogelijke klanten, gedacht wordt specifiek aan het MKB. In maart zal een korte vragenlijst worden uitgezet waarin de huidige werkwijze van het MKB bij conflicten en de eventuele wensen zullen worden geïnventariseerd. Vervolgens kan een programma worden samengesteld en sprekers, c.q. workshopleiders worden gezocht. De verwachting is dat het evenement in november 2016 of maart 2017 zal plaatsvinden. De website wordt onder handen genomen opdat deze beter aan de wensen van de leden tegemoetkomt en een duidelijker profiel krijgt. Voor deze activiteit kunnen zich nog leden aanmelden…. De wens om wat minder ervaren mediators de gelegenheid te bieden om een keer met de meer ervaren mediators ‘mee te laten lopen’ zal verder vormgegeven worden. Verder wordt gewerkt aan mogelijke korting voor onze leden bij de opleidingsinstituten. 

Nadat de ALV was gesloten, werden de aanwezigen door Govert Apol, arbeidsmediator van het eerste uur, meegenomen op reis langs diverse herkenbare dilemma’s waar wij arbeidsmediators regelmatig mee geconfronteerd worden. Het leverde geanimeerde discussies en uitwisseling van ervaringen en ideeën op. De presentatie van Govert Apol kunt u hier vinden.

Drankje en hapjes na afloop omlijstten het aanknopen van nieuwe contacten en het delen van herinneringen met anderen. Kortom met dank aan onze gastvrouwen in het prachtige pand van DingemansVanderKind advocaten een geslaagde ALV.

Op 22 maart zien wij elkaar weer graag in Driebergen, dan krijgen we een kijkje in de keuken van een arbeidsdeskundige en van een kantonrechter. Tot dan,

namens het bestuur van de VAN
Ido van der Waal, voorzitter

 


Verslagen cursussen 2015

VAN cursus 24 november 2015: "Moeilijke mensen in mediation"

Op 24 november a.s. organiseerde VAN in samenwerking met de MfN Groep Arbeidsmediation een cursus over lastige personen aan de mediationtafel. De cursus vond plaatsin Stadskasteel Oudaen te Utrecht. 

Moeilijke mensen in mediation
Wat te doen met mensen die aan de mediationtafel zitten te stuiterbollen of het ene moment enthousiast zijn en je het andere moment partijdig vinden? Sommige mensen raken door hun persoonlijkheid voortdurend in de knoei, of bezorgen hun omgeving enorme overlast. Slechts weinig mensen hebben een persoonlijkheidsstoornis, maar trekjes ervan heeft vrijwel iedereen. Die zijn dan ook heel herkenbaar - als je weet waar je op moet letten.

De hand-out van Dorine Heldring vindt u hier.


VAN cursus 15 oktober 2015: "Arbeidsmediator aan de slag met de WWZ in arbeidsmediation"

Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Deze verandering heeft grote impact op de dynamiek en de machtsbalans aan de mediationtafel.
Tijdens deze workshop voor de VAN leden stonden Frank Emmelot en Jan Plevier kort inhoudelijk stil bij de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in het ontslagrecht en welke gevolgen deze kunnen hebben voor de onderhandelingen in het kader van "afscheid met wederzijds goedvinden". Ter voorbereiding kregen de deelnemers het artikel uit het Tijdschrift Conflicthantering van de inleiders toegestuurd. 
 
Met deze input kon men door middel van een casus in rollenspelen (in groepjes) ervaren wat de WWZ betekent voor de inhoudelijke exit onderhandelingen. Het was een goed bezochte (inter)actieve bijeenkomst.
 
mr. Frank Emmelot is MfN-registermediator, directeur van InterArbeid Mediation&Consultancy en partner bij Altena Mediation en mr. Jan Plevier, MfN-regsitermediator is partner bij De Groeifabriek en instituut assessor bij SKM/Intop. Beiden zijn trainer bij The Lime Tree, Mediation & Coaching.

Artikel TC

Presentatie

Bedenktermijn

  


VAN cursus 25 juni 2015: "Groepsmediation"

Op 25 juni a.s. organiseerde VAN in samenwerking met Corine de Jong en Jacques de Waart van CvC Centrum voor Conflicthantering een workshop over groepsmediation. Aan de orde kwamen o.a. de specifieke aandachtspunten bij groepsmediations (interactief) en werkvormen die bij groepsmediations kunnen worden ingezet en het oefenen met deze werkvormen, met daarbij oog voor de fasering in de mediation


VAN cursus 23 april 2015: "Mediatie in de context van de Arbeidssituatie: leiderschap, samenwerking en andere bepalende factoren"

Op 23 april jl.  organiseerde VAN in samenwerking met Dr. Rendel de Jong de cursus "Mediatie in de context van de arbeidssituatie: leiderschap, samenwerking en andere bepalende factoren". 

Toelichting: Mediatie vindt niet plaats in het luchtledige. Contextuele factoren kunnen zelfs cruciaal zijn voor het welslagen (De Jong, 2013). Leiderschap op diverse niveaus is niet alleen van belang voor effectiviteit en welbevinden van de leden van de organisatie in het algemeen, maar mogelijk eveneens voor de prognose  voor de uitkomsten van het mediatie-proces in de werksituatie. Hetzelfde geldt voor de “fit” van kennis, kunde en voorkeuren van de deelnemers en de eisen die het werk aan hen stelt.

Rendel de Jong zal in deze presentatie ingaan op factoren die bij bemiddeling in arbeidsgerelateerde conflicten van belang kunnen zijn, in het bijzonder in de eerste, diagnostische fase. Dit zowel aan de hand van uitkomsten van praktijkgericht onderzoek als van eigen praktijkgevallen en van ervaringen van de deelnemers, eventueel met behulp van korte oefeningen.       

Dr. Rendel de Jong is docent en onderzoeker bij Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn werkzaamheden binnen universitair onderwijs en onderzoek is hij werkzaam als psychotherapeut, opleider in post-academiaal onderwijs, coach en managementadviseur. Literatuur: De Jong (2013) Counseling en Coaching. In W. Schaufeli en A. Bakker (red.) De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, pp. 135-155.


VAN Algemene Ledenvergadering en interactieve lezing op 9 februari 2015

Op maandag 9 februari jl. vond de eerste Algemene Ledenvergadering van VAN plaats. Gastvrijheid werd verleend door Boontje Advocaten te Amsterdam.

Na een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en een vooruitblik op de komende activiteiten door secretaris Alexandra Vester volgde een toelichting op het financiele reilen en zeilen van onze jonge vereniging door de penningmeester Dirk-Jan Bender. Door de Kascommissie, bij monde van Paul Boontje, werd vervolgens aan de ledenvergadering voorgesteld decharge aan het bestuur te verlenen voor het gevoerde beleid, hetgeen bij acclamatie werd aanvaard.

Na de ALV hield voorzitter Ido van der Waal een vlammend betoog over wat er voor arbeidsmediation in het algemeen en voor VAN in het bijzonder voor mogelijkheden in het verschiet liggen. Daarop volgde een levendige discussie welke werd afgesloten met een borrel, wederom aangeboden door Boontje Advocaten.

Presentatie Ido van der Waal.


VAN cursus 22 januari 2015: "Impasse in een arbeidsmediation"

Op 22 januari jl. konden de leden van de VAN actief werken aan het vergroten van hun vaardigheden. Onder leiding van Kees van der Hoek en Toos Bik zijn we interactief aan de slag gegaan met het verkennen van de mogelijkheden om bij een arbeidsmediation uit een impasse te komen. De deelnemers in beweging krijgen. Zij deden dit aan de hand van het “MTi vijf ijkpuntenkompas”.

Aan bod kwamen:
- Verborgen behoeftes en belangen van partijen
- Een snelle scan van de conflictstijl van partijen en hoe daar als mediator mee om te gaan
- De sfeer en de emotionele stemming
- Machtstactieken
- En structuur

Gegevens trainers:

Mr. J.C. (Kees) van der Hoek
Kees van der Hoek is partner en oprichter van het Mediation Trainingsinstituut MTi. Hij heeft in de afgelopen ruim 10 jaar meer dan 1000 cursisten opgeleid tot mediator. En hij heeft een ruime ervaring als mediator. Met name op het terrein van arbeidsverhoudingen en bestuurlijke problemen is hij een veel gevraagd mediator.
Tevens staat hij ingeschreven bij de Rechtbank te Utrecht voor mediations op het terrein van arbeidsverhoudingen, bestuursrecht en familieaangelegenheden.
Sinds 1998 is hij werkzaam als zelfstandig consultant en mediator en vanaf 2000 als partner/trainer verbonden aan het Mediation Trainingsinstituut MTi. Bij MTi begeleidt hij veel intervisiebijeenkomsten. Daarbij werkt hij volgens gestructureerde methodes, zoals de socratische aanpak, de incidentmethode en meer.
Hij is daarnaast arbiter en voorzitter van enkele bezwarencommissies, waaronder bij het Leids Universitair Medisch Centrum.
Kees heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het terrein van mediation en op het terrein van het Ambtenarenrecht en is onder andere redacteur van de “Praktijkgids Mediation”.

Mr. T.A. (Toos) Bik
Toos Bik is partner en trainer bij het Mediation Trainingsinstituut MTi.
Wanneer je betrokken bent in een conflict dat je niet zelf op kunt lossen, dan kost dat ongelooflijk veel energie. Energie die je zo graag aan andere dingen wilt besteden. De essentie van mediation is betrokkenen de hulpmiddelen aanreiken om uit die negatieve spiraal te komen! 
Toos Bik volgde na haar rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht een management­opleiding bij KPN. Binnen diverse sectoren, waaronder Marketing en HRM, heeft zij ervaring opgedaan met alle aspecten van communicatie en samenwerking. Als lid van de KPN-klachtencommissie heeft zij de kracht van mediation ontdekt. Sinds 1995 heeft zij de ontwikkeling van mediation in Nederland mede vorm gegeven. Het project Mediation naast Rechtspraak, waar zij als een van de projectleiders een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, heeft mediation binnen Nederland een stevige positie gegeven.
Als gecertificeerd NMI en IMI mediator heeft zij veel ervaring met het begeleiden van betrokkenen in zakelijke, arbeids- en samenwerkingsconflicten en conflicten met (semi)overheidsorganen. Zij heeft in binnen en buitenland trainingen verzorgd op het gebied van communicatie- management- en mediationvaardigheden. Het met elkaar verkennen waar het botst en vervolgens in dialoog zoeken naar de oplossing, dat is volgen Toos de kracht van mediation.
Toos was jarenlang voorzitter van de Utrechtse Mediators (NMI regiogroep) en van verschillende bezwaren/klachtencommissies bij overheid en bedrijfsleven. Toos is bestuurslid van de VAN. Voor het NMI behandelde zij klachten over mediators.
Publicaties:
- “Conflict met de mediator?”, over klacht- en tuchtrecht voor mediators, NMI Kennisreeks, SDU uitgevers, januari 2010;
- “Partijbegeleiding in mediation”, Tijdschrift voor Conflicthantering, mei 2009.
 

 


Verslagen cursussen 2014

20 november 2014: Wetsvoorstel werk en zekerheid met Prof.mr. Evert Verhulp

 

Op 20 november jl. verzorgde Professor mr Evert Verhulp een zeer verhelderende cursus over de ontwikkelingen in het arbeidsrecht aan de hand van het Wetsvoorstel werk en zekerheid. Het arbeidsrecht gaat flink veranderen de komende jaren. Onder meer door de nieuwe wet Werk en Zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. De wet Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. 

Presentatie Verhulp


Eerste ledenavond VAN 2014

 

Donderdag 18 september 2014 was de eerste ledenavond van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Meer dan de helft van onze leden was naar Driebergen gekomen om over de stand van zaken rond de mediationwetten te discussiëren. Onder de bevlogen leiding van John Bosnak, die van zeer dichtbij aan de totstandkoming van de vierde (!) herziene versie heeft bijgedragen, werden de verschillende thema’s uitgediept.

Wat vooraf ging: De oorspronkelijke aanleiding om in Nederland wetgeving rond mediation te initiëren stamt uit de Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad. Daarin worden de lidstaten opgeroepen om wetgeving rond verschoningsrecht, tenuitvoerlegging van de vaststellingsovereenkomst en stuiting van verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende mediation bij wet te regelen. Deze richtlijn heeft geleid tot de Wet implementatie richtlijn 2008/52/EG van 15 november 2012. Deze wet beperkt zich tot mediations met grensoverschrijdende gevolgen, maar de behoefte aan meer algemene regelingen voor mediation in Nederland werden daarmee zichtbaar.

Op 25 april verleden jaar heeft de heer Ard van der Steur drie wetsvoorstellen ingediend. Een over de kwaliteit van mediators, een voor bevordering van het gebruik van mediation in het burgerlijk recht en een voor de bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht. Deze wetsvoorstellen zijn ter internetconsultatie voorgelegd. Dit heeft een enorme hoeveelheid reacties opgeleverd. De grootste bezwaren op de eerste voorstellen waren globaal: 

 1. juridisering

 2. over ons, maar zonder ons

 3. teveel afhankelijkheid van de overheid.

Op 9 september 2013 zijn dan inmiddels herziene wetsvoorstellen ingediend en voorgelegd voor advies bij de Raad van State. Met deze wetsvoorstellen wordt mediation zowel in het burgerlijk recht als in het bestuursrecht verankerd. De burgerlijk rechter wordt, voordat hij een zaak aanneemt, gestimuleerd om partijen te verwijzen naar mediation als alternatief voor conflictoplossing. Ook wordt met dit wetsvoorstel een Register voor mediators ingesteld, zodat kwaliteitseisen zijn gewaarborgd en ook het tuchtrecht is geregeld. Verder worden regels gesteld omtrent de registratie en overige beroepsregulering van mediators. Voorts worden regels gesteld om het gebruik van mediation, ter voorkoming van juridische procedures, te bevorderen.

De Raad van State heeft op 22 november 2013 advies uitgebracht. Van dat advies is een samenvatting te downloaden. Voor meer informatie kunnen we ook de website van de MfN raadplegen.

Wat volgens John het belangrijkste effect van de drie wetten zal zijn is een paradigmaverschuiving. Niet meer onmiddellijk naar de advocaat bij een heftig verschil van mening, maar eerst eens onderzoeken of mediation een oplossing kan bieden. Wat verder belangrijk is dat Ard van der Steur heeft toegezegd dat er geen kapitaalvernietiging zal plaatsvinden, in het herziene wetsvoorstel (inmiddels de vierde versie) wordt veel meer aangesloten  bij de bestaande know how.

De dreigende juridisering van mediation is afgewend doordat in het laatste voorstel nu ook expliciet de eis is opgenomen dat mediatiors beschikken over communicatieve en psychologische vaardigheden, naast de juridische kennis, die zij nu ook kunnen ‘inhuren’. De geanimeerde discussie met de leden in de zaal spitste zich toe op het aantal ‘vlieguren’ dat in de wet wordt genoemd, namelijk 12 mediations van gemiddeld 10 uren, dus 120 uren in totaal per jaar. Volgens sommigen is dit absoluut onhaalbaar voor een arbeidsmediator, volgens anderen kan je daar zelf heel veel aan doen. De verwachting is dat er een overgangsregeling komt, een ingroeiregeling als het ware. Verder werd nog gediscussieerd over de in het leven te roepen ‘Commissie Mediation’. Winst ten opzichte van het eerste wetsvoorstel is dat in de laatste versie is opgenomen dat de leden van deze commissie door de minister worden benoemd op voordracht van beroepsorganisaties. Het was een actieve en geanimeerde ledenavond, waarvoor wij John nog hartelijk willen bedanken. Wie nog met John van gedachten wil wisselen kan hem spreken op het Mediationcongres 2014, op 28 november in den Bosch. 

Maar eerst nodigen wij onze leden nog uit voor de volgende ledenbijeenkomst op 20 november in Driebergen. Meer informatie elders op deze website.

Cursusmateriaal cursus 18 september 2014 "Nieuwe wetsvoorstellen mediation"

Kst 33 722 nr. 5 Voorstel van wet

Kst 33 722 nr. 6 Memorie van Toelichting

Kst 33 723 nr. 5 Voorstel van wet

Kst 33 723 nr. 6 Memorie van Toelichting